NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BOKASHI THAN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA H1 TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mục đích chính của nghiên cứu này là xác định được lượng phân bón Bokashi than thích hợp nhất đối với giống lúa H1 theo phương thức thâm canh lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) góp phần đưa ra quy trình thâm canh giống lúa H1 ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện vụ Đông Xuân ở Thừa Thiên Huế giống lúa H1 sinh trưởng phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao nhất khi sử dụng mức 5 tấn phân hữu cơ Bokashi than/ha. Khi bón ở mức này đã tăng khả năng cải thiện tính chất đất ở cả 3 mặt: lý tính, hóa tính và sinh tính.
https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3050