ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA CHỊU MẶN MỚI NHẬP NỘI TẠI QUẢNG NAM

Abstract

TÓM TẮT

Nhằm tuyển chọn được một số giống lúa chịu mặn thích hợp với điều kiện sinh thái trên một số vùng đất nhiễm mặn tại Quảng Nam, thí nghiệm được tiến hành nghiên cứu trên 12 giống lúa chịu mặn vừa mới nhập nội từ IRRI và 01 giống lúa đối chứng (HT1), bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB), 3 lần nhắc lại trong vụ  Đông Xuân 2012-2013 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả 13 giống lúa thí nghiệm đều thuộc nhóm giống ngắn ngày (112 - 126 ngày). Các giống IR63307-4B-4-3, PSBRc88, IR86385-39-2-1-B, IR87832-303-1-B, IR87938-1-1-2-1-B, IR83465-6-B-10-2-2-1 có chiều cao cây thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh và chịu mặn tốt, năng suất cao lần lượt là 75,83 tạ/ha, 75 tạ/ha, 62.5 tạ/ha, 62.5 tạ/ha, 62.08 tạ/ha và 61.25 tạ/ha. Trong đó hai giống PSBRc88, IR63307-4B-4-3 có phẩm chất tốt. Vì vậy, cần tiếp tục đánh giá các giống lúa ở các thời vụ và ở các vùng nhiễm mặn khác nhau ở một số tỉnh miền Trung và khảo nghiệm sản xuất 2 giống PSBRc88, IR63307-4B-4-3 để sớm đưa vào cơ cấu giống của tỉnh Quảng Nam.

 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, giống lúa chịu mặn,  nhiễm mặn, Quảng Nam, năng suất.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3054