ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH VÀ MẬT ĐỘ ẤP ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus, Bloch 1782)

Abstract

Thử nghiệm kích thích sinh sản cá Rô đầu vuông cái bằng: (LRH-A3 + Dom) với 3 liều: (70µgLRH-A3+2mgDom)/kg); (80µgLRH-A3+2mgDom)/kg; (90µgLRH-A3+2mgDom)/kg - Cá đực: (40µgLRH-A3+2mgDom)/kg  và HCG với 3 liều: 3000IU/kg; 4000IU/kg; 5000IU/kg  cá đực: 2000IU/kg. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cả (LRH-A3 + Dom) và HCG  đều có hiệu quả kích thích  cá Rô đầu vuông  sinh sản. Các kết quả về tỷ lệ đẻ, tỷ lệ  thụ tinh, tỷ lệ nở, năng suất cá bột đều đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Hiệu quả sinh sản  khi sử dụng liều tối ưu của (LRH-A3+ Dom) và HCG để kích thích sinh sản cá Rô đầu vuông cho kết quả tương đương nhau.

Kết quả ấp trứng cá Rô đầu vuông ở 4 mật độ: 2500, 3000, 3500, 4000 trứng/lít nước, trong điều kiện không sục khí, đều cho tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cao, tuy nhiên ở mật độ 3500 trứng/ lít nước cho hiệu quả cao nhất.

Từ khoá: Cá Rô đầu vuông, Dom, HCG, kích thích,liều tiêm, LRH-A3, mật độ.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3057