NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA LILY SORBONNE Ở THẾ HỆ G1 SAU KHI XỬ LÝ LẠNH CỦ IN VITRO TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng củ giống Lily sorbonne in vitro có khối lượng 0,8 g/củ làm vật liệu nghiên cứu. Củ giống được xử lý lạnh ở nhiệt độ 5oC với các thời gian khác nhau và được trồng vào vụ Đông Xuân năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả thí nghiệm cho thấy củ giống Lily sorbonne in vitro trước khi trồng được xử lý lạnh ở nhiệt độ 5oc trong thời gian 3 tháng có sự sinh trưởng, phát triển của cây tốt nhất (thời gian mọc sau trồng 9 ngày; tỷ lệ củ mọc 75,56 %; tỷ lệ cây có thân 46,67 %; chiều cao cây 15,07 cm); củ giống thu được ở thế hệ G1 có khối lượng cao nhất (khối lượng củ G1 là 4,07 g/củ). Các củ giống G1 này sau 1 lần trồng tiếp có thể trở thành củ giống thương mại.

Từ khóa: Lily, củ lily in vitro, xử lý lạnh, củ giống lily G1.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3060