ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN EA SÚP, HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

Abstract

Đánh giá khả năng thích hợp đất đai có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quy hoạch sử dụng đất và bố trí cây trồng của địa phương. Nghiên cứu này đã tiến hành chồng ghép các bản đồ đơn tính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thành lập bản đồ đơn vị đất đai. Kết quả đã phân lập được 20 đơn vị đất đai trên bản đồ để đánh giá khả năng thích hợp cho 2 loại hình sử dụng đất trồng ngắn ngày chính gồm lúa và sắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đã có sự thay đổi cả hiện tại và tương lai của các đơn vị bản đồ đất đai về mức thích hợp S1, S2 và S3 ở 2 loại hình sử dụng đất. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ rõ không có sự thay đổi các đơn vị bản đồ đất đai hiện tại và tương lai ở mức không thích hợp N của cả 2 loại hình sử dụng đất trồng lúa và trồng sắn. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở cho các nhà quản lý địa phương lựa chọn các loại hình sử dụng cây trồng bố trí trên các đơn vị đất đai nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, kết quả của nghiên cứu này cũng là một tài liệu quan trọng cho việc quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2013-2020 của thị trấn.

Từ khóa: thích hợp đất đai, đơn vị bản đồ đất đai, loại hình sử dụng đất, thị trấn Ea Súp.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3061