YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ PHỤ PHẨM VÀ RÁC NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hình thức quản lý phụ phế phẩm nông nghiệp của hộ nông dân tại tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu được tiến hành tại 2 xã Triệu Đông và Triệu Trung, tỉnh Quảng Trị trong năm 2012. Thông tin phân tích trong nghiên cứu này được thu thập qua phỏng vấn 7 người am hiểu thuộc các phòng ban của huyện và 2 xã nghiên cứu và phỏng vấn 80 hộ nông dân. Kết quả phân tích cho thấy phụ phế phẩm nông nghiệp ở địa bàn nghiên cứu  rất lớn, trong đó rơm rạ là nguồn chính.  Đốt rơm rạ trên ruộng là hoạt động phổ biến và lượng rơm rạ đốt chiếm tỉ lệ lớn, trên 47% ở Triệu Đông và 32% ở Triệu Trung. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đốt rơm cũng như lượng rơm đốt của hộ là nguồn lao động của hộ,  phương thức thu hoạch lúa, diện tích trồng lúa và diện tích trồng màu của hộ. Ngoài ra, nhận thức của người dân chưa đầy đủ và thiếu các giải pháp phù hợp của các ban ngành cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến việc đốt rơm rạ và quản lý bất hợp lý nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp ở địa bàn nghiên cứu.

Từ khóa: rác thải nông thôn, đốt rơm rạ, yếu tố ảnh hưởng.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3064