Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Abstract

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung thảo dược T-TANG vào thức ăn của cá Tra được nuôi trong giai ương cá. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức được bổ sung thảo duocj T-TANG vào thức ăn (4 ml/kg thức ăn, 8 ml/kg thức ăn và 12 ml/kg thức ăn) và một nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp không bổ sung thảo dược T-TANG. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm được thực hiện trong 4 tuần. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống trung bình và tăng trưởng bình quân của cá Tra đạt cao ở các nghiệm thức cho cá ăn thức ăn có bổ sung thảo dược T-TANG và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Đồng thời, nghiệm thức bổ sung thảo dược T-TANG (12 ml/kg thức ăn) đã cho kết quả về tỷ lệ sống trung bình (40,7%), tăng trưởng trung bình về chiều dài (4,87cm, 0,27 cm/ngày và 1,49%) và trọng lượng trung bình (19,62g, 0,70 g/ngày 4,80%) cao nhất. Như vậy, việc bổ sung thảo dược T-TANG vào thức ăn cho cá Tra sẽ đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Pangasianodon hypophthalmus, cá Tra, ương, thảo dược,T-TANG.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3065