ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN Enterococcus hirae LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus)

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Enterococcus hirae vào thức ăn lên khả năng tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Nghiệm thức đối chứng (không bổ sung Enterococcus hirae), nghiệm thức 2 (bổ sung 30 ml dung dịch Enterococcus hirae/kg thức ăn) và nghiệm thức 3(bổ  sung 50 ml dung dịch Enterococcus hirae/kg thức ăn). Sử dụng thức ăn viên (Quaxcel-40N) để cho cá ăn. Thời gian thí nghiệm kéo dài trong 4 tuần. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của cá cao nhất (76,6%) ở nghiệm thức 3, thấp nhất (55,5%) ở nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) giữa hai nghiệm thức này. Bên cạnh đó, khối lượng trung bình và chiều dài trung bình cuối của cá cao nhất (39,0g và 16,4 cm) ở nghiệm thức 3, kế đến là nghiệm thức 2 (37,2g và 16,1 cm) và khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) giữa hai nghiệm thức này so với nghiệm thức đối chứng. Như vậy, có thể bổ sung Enterococcus hirae vào thức ăn cho cá để đạt hiệu quả cao hơn.

 

Từ khóa: Cá tra giống, Enterococcus hirae, tăng trưởng, tỷ lệ sống, mật độ.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3066