XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA (Siganus guttatus)

Abstract

Thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của năm khẩu phần bao gồm một khẩu phần cơ sở và bốn khẩu phần chứa thức ăn thí nghiệm bằng cách phối hợp 70% khẩu phần cơ sở và 30% thức ăn thí nghiệm. Thí nghiệm đã được bố trí theo ô vuông Latin (5 x 5) với 5 khẩu phần và 5 giai đoạn thí nghiệm, trong đó mỗi giai đoạn bao gồm 5 ngày nuôi thích nghi và 5 ngày thu mẫu. Năm nghiệm thức bao gồm: cơ sở (KPCS), bột sắn (KPBS), cám gạo (KPCG), bột cá (KPBC) và rong câu (KPRC). Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiêu hóa protein và lipid của các khẩu phần và các loại thức ăn thí nghiệm không có sự khác biệt thống kê (P>0,05); Trong khi, tỷ lệ tiêu hóa xơ thô cao hơn ở các khẩu phần hay thức ăn có hàm lượng xơ thô cao (P<0,05). Kết luận, tỷ lệ tiêu hóa protein và lipid của 5 khẩu phần và 4 loại thức ăn thí nghiệm cao, dao động tương ứng 92 - 95% và 87 - 96%; tỷ lệ tiêu hóa xơ thấp 58 – 73% của khẩu phần và 23 – 86% của thức ăn thí nghiệm.

Từ khóa: bột cá, cá dìa, cám gạo, bột sắn, rong câu, tỷ lệ tiêu hóa.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3068