ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BỐ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở HẠ LƯU SÔNG HIẾU, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Nghiên cứu về thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) ở hạ lưu sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị được thực hiện ở 6 điểm. Điều tra thu mẫu theo dòng chính của hạ lưu sông Hiếu, từ bến Đò thuộc thành phố Đông Hà đến làng Mai Xá Chánh, nơi hợp lưu với sông Thạch Hãn. Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng 2/2012 đến tháng 7/2012 đã xác định được 43 loài thuộc 29 giống, 16 họ và 5 lớp. Trong đó, lớp Giáp xác (Crustacea) với 18 loài thuộc 11 giống, 4 họ; lớp Giun nhiều tơ (Polychaeta) với 2 loài thuộc 2 giống, 2 họ; lớp Giun ít tơ (Olygochaeta) có 3 loài thuộc 2 giống, 2 họ; lớp Chân bụng (Gastropoda) có 12 loài thuộc 11 giống, 5 họ; lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 8 loài thuộc 3 giống, 3 họ.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3070