ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA ẾCH XANH ODORRANA CHLORONOTA (GüNTHER, 1876) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Ếch xanh Odorrana chloronota (Günther, 1876) thuộc Lớp Lưỡng cư (Amphibia), Bộ Không đuôi (Anura), Họ Ếch nhái (Ranidae) là loài có giá trị lớn về khoa học và thực tiển. Nghiên cứu về hình thái về loài này được tiến hành từ tháng IX năm 2009 đến tháng VIII năm 2010 ở vùng A Lưới (TT-Huế). Kết quả cho thấy, các cá thể đực có kích thước và khối lượng nhỏ hơn cá thể cái rất nhiều (đực: W=7,7 ± 0,950; SVL=45,100 ± 2,059 và cái: W=70,4 ± 9,204; L=87,2 ± 6,848). Con non có chiều dài SVL= 34,53 ± 3,55; khối lượng đạt W=3,69 ± 0,27.

Hệ số tương quan R2= 0,182 giữa chiều dài và khối lượng cơ thể ếch đực cho thấy mối tương quan này ít chặt chẽ. Ngược lại, tương quan giữa khối lượng thân và chiều dài thân của Ếch xanh cái lại tương đối chặt chẽ (hệ số R2= 0,77).

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3084