NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Abstract

Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa luôn tạo diện mạo mới cho xã hội, tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được nó cũng đặt ra những thách thức nhất định, đặc biệt vấn đề suy thoái tài nguyên thiên nhiên, mà nước là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất bởi vai trò của nó với đời sống con người. Bình Định là một tỉnh có tài nguyên nước phong phú nhưng cũng có nhiều biến động về chất lượng cũng như số lượng. Trong giới hạn bài báo này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu hiện trạng và tình hình biến động tài nguyên nước ở tỉnh Bình Định, từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3085