NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ CỤM CHỒI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.)

Abstract

Môi trường MS có bổ sung BAP 4,0 mg/l và NAA 0,1 mg/l kích thích đoạn thân của chồi invitro cây Hà thủ ô đỏ tái sinh cụm chồi tốt nhất, với trung bình 8,54 chồi trên một mẫu. Các đoạn thân invitro này cũng có khả năng tạo cụm chồi tốt trên môi trường có BAP 4,0 mg/l và NAA 0,2 mg/l hoặc BAP 5,0 mg/l và NAA 0,3 mg/l nhưng một số mẫu còn có khả năng phân hóa thành callus. Chồi đơn tách từ cụm chồi invitro tạo rễ, sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường MS có bổ sung NAA 0,5 mg/l.

Từ khóa: Callus, cụm chồi, đoạn thân của chồi invitro, Hà thủ ô đỏ.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3086