ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TRÁP VÂY VÀNG - ACANTHOPAGRUS LATUS (HOUTTUYN, 1782) Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Cá Tráp vây vàng là một trong nhiều loài cá kinh tế ở Thừa Thiên Huế. Các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế đã cho thấy: Cá thành thục lần đầu từ 1 đến hơn 2 năm tuổi, đạt mức thành thục cao nhất ở cá 2 và 3 nămtuổi, tương ứng với khối lượng trung bình 315 g và chiều dài 268 mm. Mùa vụ sinh sản chính vụ từ tháng XII đến tháng IV năm sau. Tỷ lệ đực/cái giảm dần theo chiều tăng của các nhóm tuổi. Sức sinh sản của cá Tráp vây vàng tương đối lớn, trung bình đạt 265.770 50.330 trứng/cá và sức sinh sản tương đối trung bình đạt 482,8 28,5 trứng.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3091