KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TRONG VỤ ĐỒNG XUÂN Ở QUẢNG TRỊ

Abstract

Ở Quảng Trị diện tích trồng lúa đạt 46.356,5 ha năm 2007, trong đó diện tích lúa chất lượng cao 6.000 ha, tỉnh phấn đấu đạt 9.000 ha vào năm 2010. Tuy nhiên, bộ giống lúa chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Tập đoàn giống mới gồm: Bo-T1, PC10, P11, TL – 6, N46, N50, BM216, Hương Cốm, TB – 5 có nguồn gốc khác nhau được đưa vào khảo nghiệm và giống HT1 dùng làm đối chứng để tìm ra giống chất lượng, năng suất cao, thích hợp với điều kiện sinh thái của Quảng Trị. Kết quả theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất thực thu và đặc biệt các chỉ tiêu về chất lượng thương phẩm của gạo đã xác định được 5 giống có chất lượng, năng suất cao theo thứ tự ưu tiên gồm: Hương Cốm, TB-5, PC10, Bo-T1 và TL-6 thích ứng với vụ Đông Xuân ở Quảng Trị.

Từ khóa: Chất lượng cao, giống lúa, năng suất cao, Quảng Trị, vụ Đông Xuân.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3103