XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TETRACYCLINES TRONG THỊT HEO VÀ THỊT GÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

Abstract

Một phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV/Vis được nghiêncứu để xác định dư lượng kháng sinh tetracycline (TC), chlortetracycline (CTC),oxytetracycline (OTC), doxycycline (DC) trong thịt gà và thịt heo. Mẫu được làm sạch vớichiếc pha rắn (SPE). Việc tách các tetracycline được thực hiện trong cột sắc ký pha đảo RPXBridgeTM C18 250 mm x 4,6 mm I.D., 5 μm. Kết quả cho thấy rằng phạm vi tuyến tínhtừ 10 - 2000 ng/ml. Giới hạn phát hiện (LOD) là 13 ng/g, giới hạn định lượng (LOQ) là 42ng/g cho tất cả các loại tetracycline trong thịt gà và thịt heo. Độ thu hồi từ 81,31 % đến94,18 % với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nhỏ hơn 7,5 %.

Từ khóa: HPLC, thịt ức của gà, thịt lưng của heo, phân tích thực phẩm, kháng sinh.

https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3111