NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl)

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thí nghiệm nhân giống in vitro câylan Kim tuyến. Đỉnh sinh trưởng và đoạn thân mang chồi nách (2,0 - 3,0 cm) của cây tựnhiên được khử trùng bằng HgCl2 0,1% thời gian khử trùng là 10 phút là thích hợp nhất,cho tỷ lệ mẫu sống 86,1% đối với đỉnh sinh trưởng và 84,77% với đoạn thân mang chồinách. Với mẫu là quả lan Kim tuyến (40 ngày tuổi) khử trùng bằng HgCl2 0,2% trong 10phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất, đạt 75,62%.Môi trường MS cơ bản bổ sung 1,0 mg/l kinetin thích hợp cho đỉnh sinh trưởng và đoạnthân mang chồi nách tái sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy (khoảng 1,42 chồi/đỉnh sinh trưởng;1,5 chồi/đoạn thân) và thích hợp cho hạt lan nảy mầm đạt tỷ lệ 88,3% sau 12 tuần nuôi cấy.Cụm protocorm (2,0 × 2,0 mm) sau khi hình thành từ hạt được cấy chuyển lên môi trườngMS cơ bản bổ sung 1,0 mg/l kinetin cho 5,62 chồi/ cụm protocorm sau 12 tuần nuôi cấy.Đoạn thân (1,0 - 2,0 cm) từ chồi in vitro nhân chồi tốt nhất trên môi trường MS cơ bản cóbổ sung 1,0 mg/l kinetin và 0,3 mg/l NAA (α-naphthalene acetic acid), đạt 4,6 chồi/mẫu sau12 tuần nuôi cấy. Chồi in vitro tạo rễ tốt nhất trên môi trường MS cơ bản có bổ sung 0,3mg/l NAA đạt 3,1 rễ/chồi sau 8 tuần nuôi cấy. Cây in vitro hoàn chỉnh sau khi huấn luyệnđược trồng trên giá thể với tỷ lệ sống sót 70%.Từ khóa: Dược liệu, đỉnh sinh trưởng, đoạn thân mang chồi nách, nhân giống in vitro, lanKim tuyến.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3118