ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas sp.)

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung nấm LinhChi vào thức ăn của cá Rô Đầu Vuông được ương trong giai. Thí nghiệm được bố trí hoàntoàn ngẫu nhiên với 5 mức bổ sung dịch chiết nấm Linh Chi vào thức ăn (2 ml/kg thức ăn, 4ml/kg thức ăn, 6 ml/kg thức ăn, 8 ml/kg thức ăn và 10 ml/kg thức ăn) và một nghiệm thứcđối chứng sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp không bổ sung dịch chiết nấm Linh Chi.Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm được thực hiện trong 30 ngày. Kết quả chothấy tỷ lệ sống trung bình và tăng trưởng bình quân của cá đạt cao nhất (85,0 ± 9,0%, 0,21± 0,01 g/ngày, 0,11 ± 0,007 cm/ngày) ở NT5 (10 ml/kg thức ăn) và có sự khác biệt có ýnghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Như vậy, dịch chiết nấm Linh Chicó tác dụng làm tăng sự tăng tỷ lệ sống, sự tăng trưởng về khối lượng và sự tăng trưởng vềchiều dài của cá Rô Đầu Vuông khi ương nuôi bằng thức ăn có bổ sung dịch chiết nấm LinhChi.Từ khóa: Anabas sp., cá Rô Đầu Vuông, tỷ lệ sống, nấm Linh Chi, Ganoderma lucidum.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3120