THẰN LẰN HỌ AGAMIDAE Ở VIỆT NAM

Abstract

Thống kê và lập danh lục 24 loài thằn lằn Họ Agamidae ở Việt Nam, trong đó giống Physignathus có 1 loài; Acanthosaura có 4 loài; giống Bronchocela có 3 loài; giống Calotes có 3 loài; giống Draco có 2 loài; giống Japalura có 2 loài; giống Pseudocalotes có 3 loài; giống Pseudocophotis có 1 loài; giống Leiolepis có 5 loài.  Lập được danh lục các loài  thằn lằn ở Việt Nam cho đến thời điểm tháng 10 năm 2011 gồm 153 loài, bổ sung thêm 24 loài mới so với danh lục loài thằn lằn Việt Nam do Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc và Nguyễn Quảng Trường công bố năm 2009. Xây dựng và điều chỉnh khóa định loại đến họ các loài thằn lằn Việt Nam và đến giống thuộc họ Agamidae.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3129