QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

Abstract

Bài báo là bản tóm tắt khá chi tiết của một đề tài nghiên cứu về môi trường nước của tác giả. Qua đó, tác giả đã trình bày những vấn đề hết sức quan trọng về môi trường nước, cho thấy nước là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của môi trường sống. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường nước đang diễn ra hết sức phức tạp, lấy địa bàn nghiên cứu là huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, bài báo đã trình bày khái quát về phương án quy hoạch bảo vệ môi trường nước trên địa bàn huyện. Tác giả cũng đã nêu ra những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện. Thông qua việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường nước của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị chúng ta có thể nhân rộng, làm tài liệu tham khảo cho việc quy hoạch môi trường nước cho các huyện khác trong tỉnh cũng như các địa bàn khác trong cả nước.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3136