NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC DỊCH CHIẾT THÂN RỄ CÂY BÌNH TINH CHÉT (Curcuma pierreana Gagnep., Zingiberaceae) Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Đã tiến hành xác định thành phần hóa học các dịch chiết thân rễ cây bình tinh chét (Curcuma pierreana Gagnep.) ở tỉnh Quảng Trị trong dung môi n-hexan bằng phân tích GC/MS. Phân lập được một cấu tử tinh khiết từ dịch chiết clorofom và xác định cấu trúc là (3E, 7E)-3,7-đimetyl-10-(propan-2-yliden)xiclodeca-3,7-đienon (germacron) dựa vào các dữ liệu phổ MS, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC. Nghiên cứu cũng bước đầu đánh giá khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của các dịch chiết đối với các chủng vi khuẩn E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, S. feacalis và nấm Candida albicans.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3138