CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG HIẾU – TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Thành phần loài cá ở hạ lưu sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị phong phú và đa dạng. Đã xác định được 119 loài thuộc 82 giống nằm trong 52 họ của 16 bộ cá khác nhau. Đa dạng nhất là bộ cá Vược (Perciformes) với 23 họ chiếm 44,23%. Họ chiếm ưu thế nhất là họ cá Chép (Cyprinidae) với 11 giống (chiếm 13,41%) và 16 loài (chiếm 13,45%). Tiếp theo là 2 họ cá Bống trắng (Gobiidae) có 5 giống (chiếm 6,10%) và 6 loài (chiếm 5,04%) và họ cá Trích (Clupcidae) có 5 giống (chiếm 6,10%) và có 5 loài (chiếm 4,20%). Thành phần loài cá ở hạ lưu sông Hiếu chủ yếu thuộc nhóm cá nước lợ và nước mặn, đã xác định được 9 loài cá quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam (2007) với các mức độ đe doạ khác nhau. Trong đó có 3 loài thuộc cấp EN - nguy cấp, 6 loài thuộc bậc VU - sẽ nguy cấp.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3139