NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI XEN GHÉP Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG- CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Hai xã Hương Phong và Vinh Giang đại điện cho các xã ở phía Bắc và phía Nam của phá Tam Giang được chọn để thực hiện nghiên cứu này. Do sự chênh lệch về lợi nhuận giữa nuôi chuyên canh tôm và nuôi xen canh nhiều đối tượng mà việc chuyển đổi giữa hai hình thức nuôi này vẫn luôn là câu hỏi cho các nhà quản lí. Kết quả phân tích thông tin từ điều tra 64 hộ nuôi trồng, từ số liệu thứ cấp, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu người am hiểu ở hai xã cho thấy rằng nuôi xen ghép là hình thức đang phát triển mạnh ở đây, đặc biệt là ở Hương Phong. Lí do chính mà nông hộ quyết định chuyển đổi là tính ổn định, ít rủi ro và tận dụng được nguồn thức ăn từ địa phương. Các yếu tố khác như tổng diện tích nuôi trồng, trình độ, độ tuổi và tham gia chi hội nghề cá của hộ có ảnh hưởng lớn đến quyết định nuôi xen ghép. Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng cho thấy rằng khả năng quay trở lại nuôi chuyên canh tôm cũng rất cao đặc biệt khi môi trường nuôi đã ổn định.

Từ khóa: nuôi xen ghép, nuôi trồng thủy sản, phá Tam Giang- Cầu Hai.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3141