VỀ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA BỘ CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA – INSECTA) Ở VÙNG BẠCH MÃ – HẢI VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Kết quả nghiên cứu đa dạng thành phần loài Cánh lông (Trichoptera - Insecta) ở vùng Bạch Mã – Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được 30 loài thuộc 23 giống và 13 họ. Trong đó, họ Hydropsychidae có số loài chiếm ưu thế nhất với 8 loài (chiếm 26,67% tổng số loài), 8 giống (chiếm 34,78% tổng số giống); tiếp đến là hai họ Rhyacophilidae và Stenopsychidae, mỗi họ đều có 04 loài (chiếm 13,33%), 1 giống (chiếm 4,35%). Bốn họ Goeridae, Leptoceridae, Odontoceridae, Philopotamidae đều có 2 loài (chiếm 6,67%); các họ còn lại mỗi họ chỉ có 1 loài (chiếm 3,33%) và 1 giống (chiếm 4,35%). Thành phần loài Cánh lông phân bố theo đai cao tại Bạch Mã có sự phân bố không đồng đều. Ở đai cao <500m thu được 11 họ, 19 giống, 21 loài; ở đai cao 500 – 900m có 10 họ, 19 loài, 14 giống; ở đai cao >900m chỉ có 3 họ, 4 loài và 3 giống. Sự phân bố về số lượng loài và cá thể (trên đơn vị diện tích 0,25m2) nơi nước chảy ưu thế hơn so nơi nước đứng.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3142