ẢNH HƯỞNG CỦA EMUGLUCAN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ LÓC BÔNG (Channa micropeltes)

Abstract

Nghiên cứu ảnh hưởng của Emuglucan lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Lóc Bông (Channa micropeltes) được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của việc bổ sung Emuglucan vào thức ăn cho cá Lóc Bông giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 mức bổ sung Emuglucan vào thức ăn: Đối chứng (0%), NT1 (0,1%), NT2 (0,2%), NT3 (0,3%), NT4 (0,4%) và NT5 (0,5%). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là cá tạp. Thời gian thí nghiệm là 5 tuần. Cá Lóc Bông sử dụng cho thí nghiệm có khối lượng trung bình từ 1,01-1,07 g/con và được ương trong giai có diện tích 0,25m2, với mật độ 120  con/m2. Kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng của cá Lóc Bông cao nhất ở NT5 (0,168 g/ngày và 0,121 cm/ngày) thấp nhất là NT đối chứng (0,117 g/ngày và 0,096 cm/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa NT5 và NT đối chứng. Tỷ lệ sống của cá Lóc Bông cao nhất (92,2%) ở NT2 và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT đối chứng (52,2%). Như vậy có thể bổ sung 0,2% Emuglucan vào thức ăn ương cá Lóc Bông để đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Cá Lóc Bông, Channa micropeltes, Emuglucan, tăng trưởng, tỷ lệ sống.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3143