NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN MgSO4 ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC L14 TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mg là nguyên tố khoáng có nhiều vai trò sinh lý quan trọng đối với cây lạc, đất xám bạc màu trồng lạc tại Thừa Thiên Huế nhìn chung thiếu Mg nhưng nghiên cứu ứng dụng bón phân chứa Mg cho cây lạc còn ít được quan tâm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: 1) Mg đã có tác dụng rất tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển thân-lá-cành, tích lũy chất khô, khối lượng nốt sần, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất hầu hết ở mức sai khác có ý nghĩa thống kê so với đối chứng; 2) Khi được bón MgSO4, hàm lượng protein trong hạt lạc ít thay đổi nhưng hàm lượng dầu có xu hướng tăng; 3) Công thức bón thúc 80kg MgSO4 có tác dụng tốt nhất cho cây lạc trồng trên đất xám bạc màu tại Thừa Thiên Huế, năng suất lạc quả tăng 28,15%, hàm lượng dầu trong hạt đạt 47,35% so với đối chứng chỉ đạt 45,49%, chỉ số VCR = 3,2.

Từ khóa: Lạc, MgSO4, sinh trưởng và phát triển, năng suất quả.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3146