ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829) VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH

Abstract

Cá Phèn hai sọc Upeneus sulphureus (Cuvier&Valenciennes, 1829) là một loài cá kinh tế phân bố ở vùng biển miền Trung Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá Phèn hai sọc theo Beverton - Holt equation: W = 7943,28.10-8.L2,646; xác định được cấu trúc tuổi và tốc độ sinh trưởng của cá theo Rosa Lee (1920) là phương trình: Lt = (L - 12,88) + 12,88; thiết lập được phương trình sinh trưởng Von Bertalanffy (1954) với các thông số sinh trưởng về chiều dài và  khối lượng của cá Phèn hai sọc:  Lt = 237,27 [1 - e-0,248( t + 2,77) ]; Wt = 148,73 [1- e-0,06(t+1,147) ]2,646.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3147