KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ DÂU TÂY (Fragaria Ananassa L.)

Abstract

Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, tiền chất phenylalanine lên sự sinh tổng hợp anthocyanin được khảo sát trong nuôi cấy huyền phù tế bào dâu tây Fragaria ananassa L.. Kết quả thực nghiệm cho thấy, huyền phù tế bào được nuôi trong môi trường MS lỏng dưới cường độ ánh sáng 4000 lux và phenylalanine nồng độ 40 mg/l  bổ sung vào ngày thứ 7 của quá trình nuôi cấy làm tăng hoạt động sinh tổng hợp anthocyanin của tế bào huyền phù dâu tây với hàm lượng anthocyanin thu được là 12,57.10-3% FW.

Từ khoá: anthocyanin, dâu tây, Fragaria ananassa L., huyền phù tế bào

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3148