THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận ở rừng nguyên sinh rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị có 250 loài thực vật hạt kín thuộc 184 chi, 74 họ, 51 bộ, 10 phân lớp và 2 lớp, trong đó có 55 loài chưa xác định được. Lớp Hai lá mầm có 195 loài chiếm 78% và lớp Một lá mầm gồm 55 loài chiếm 22%. So với danh lục hệ thực vật rú Lịnh được xác định trước đây (năm 2000), chúng tôi bổ sung thêm 160 loài và giám định được 90 loài đã được ghi nhận, đồng thời bổ sung cho danh lục hệ thực vật Việt Nam 1 chi: Richardia và 1 loài: Richardia scabra L.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3149