ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NƯỚC MỘT SỐ HỒ TRONG KINH THÀNH HUẾ QUA CÁC CHỈ SỐ DINH DƯỠNG

Abstract

Bài báo giới thiệu một cách tiếp cận mới trong đặc trưng tình trạng dinh dưỡng của nước các hồ trong Kinh Thành Huế, dựa trên các chỉ số dinh dưỡng. Các mẫu nước từ 8 hồ lựa chọn trong Kinh Thành Huế đã được lấy với tần suất 1 lần/tháng, từ tháng 4 đến tháng 8/2010, để phân tích các thông số chất lượng nước như pH, độ đục, DO, COD, T-N, T-P, chlorophyll-a. Các chỉ số TSI (Trophic State Index) theo Carlson và TRIX (Trophic Index) theo Wollenweider đã được tính toán từ các thông số chất lượng nước đo được. Kết quả cho thấy, trừ hồ Xã Tắc, các hồ được khảo sát còn lại đều có TSI > 70 và TRIX > 8, tức đều ở trong tình trạng phú dưỡng (từ giàu dinh dưỡng đến rất hay quá giàu dinh dưỡng).Chỉ số TSI (Chl-a) và chỉ số TRIX có thể thích hợp trong sử dụng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng nước hồ ở các mức độ khác nhau, điều mà việc đánh giá dựa vào nồng độ của các chất dinh dưỡng không cho phép làm được.

Từ khóa: chất lượng nước, hồ, Kinh Thành Huế, phú dưỡng, chỉ số dinh dưỡng.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3153