THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở ĐẦM LẬP AN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng phân bố thảm TVNM ở đầm Lập An bằng cách áp dụng các phương pháp sinh thái học truyền thống và công nghệ GIS. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 33 loài TVNM thuộc 32 chi, 25 họ thuộc 2 ngành. Trong đó, một số loài trước đây đã được công bố nhưng hiện không còn tìm thấy như Bần chua (Sonneratia caseolaris) và Ô rô (Acanthus ilicifolius). Tuy nhiên, đã phát hiện cây Dà quánh (Ceriops decandra) và xem là loài lần đầu tiên được ghi nhận tại đầm Lập An. TVNM ở Lập An hiện chỉ phân bố thành từng mảng rải rác ở các bãi đất ven bờ đầm và tập trung vào 5 khu vực chính. Với sự hỗ trợ của công nghệ GIS, bản đồ số GIS hiện trạng lớp phủ thảm TVNM đã được xây dựng. Cùng với các lớp thông tin nền của hệ cơ sở dữ liệu GIS, các lớp thuộc tính chi tiết về số lượng thành phần loài, loài ưu thế, diện tích các thảm TVNM tại 5 khu vực được xây dựng sẽ làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, bảo tồn và phục hồi thảm TVNM ở vùng này.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3157