ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT INDOL AXÊTÍC (IAA) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Lạc là cây trồng chính, có giá trị kinh tế cao ở Thừa Thiên Huế nhưng năng suất hiện chỉ mới đạt mức trung bình (20,0 tạ/ha, 2009). Vừa qua, chúng tôi tiến hành nghiên cứu xử lý IAA ở các nồng độ và thời kỳ sinh trưởng khác nhau cho cây lạc tại Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Tứ Hạ và đã xác định được: 1) Xử lý IAA nồng độ 20 - 30 ppm vào các thời kỳ khác nhau đã có tác dụng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất lạc ở mức sai khác có ý nghĩa so với đối chứng; 2) Năng suất lạc khi được xử lý IAA tăng 9,58 – 17,39% so với đối chứng; 3) Chỉ số VCR đạt tới 12,0 – 35,9; 4) Ngâm hạt giống trước khi gieo bằng IAA có tác dụng tăng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế lạc cao hơn so với các thời kỳ xử lý khác.

Từ khóa: Lạc, IAA, sinh trưởng và phát triển, năng suất.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3168