NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ MẬT SỐ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ

Abstract

Cây hồ tiêu hiện nay đang bị bệnh vàng lá gây hại, một trong những nguyên nhân gây bệnh là do tuyến trùng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về thành phần và mật số tuyến trùng gây hại còn hạn chế và biện pháp phòng trừ bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả nghiên cứu ở rễ và đất trồng hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị xác định được 12 giống tuyến trùng. Tuyến trùng Meloidogyne sp. rất phổ biến, tuyến trùng Pratylenchus sp. và Tylenchus sp. phổ biến, còn 9 giống tuyến trùng khác là ít phổ biến. Mật số tuyến trùng ký sinh thực vật và mật số tuyến trùng Meloidogyne sp. trong đất và rễ cao nhất ở tháng 2 bởi đây là thời điểm mùa mưa thích hợp cho tuyến trùng di chuyển, tìm kiếm thức ăn và sinh sản. Sau đó, tháng 10 và tháng 5 mật số tuyến trùng giảm đáng kể. Phương trình hồi quy tương quan giữa số nốt sưng ở rễ và mật số tuyến trùng Meloidogyne sp. trong rễ vào tháng 2 là y = 0,23x + 10,48 với hệ số tương quan R2 = 0,82 và tháng 5 là y = 1,38x + 7,77 với hệ số tương quan R2 = 0,75 và tháng 10 là y=1,3x + 1,50 với hệ số tương quan R2= 0,83.

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3176
PDF (Vietnamese)