NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Abstract

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các sản phẩm nông nghiệp và gây bất lợi cho sản xuất, sinh kế và đời sống của nông dân. Thạnh Phú là một huyện ven biển ở Bến Tre nên không tránh khỏi các tác động của biến đổi khí hậu. Đây vừa là nguy cơ làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của vùng nhưng cũng vừa là cơ hội cho huyện trong việc tìm sự trợ giúp các Ban ngành/ các cấp ở địa phương, Nhà nước và các tổ chức quốc tế. Kết quả khảo sát cho thấy, nguồn thông tin về biến đổi khí hậu được người dân tiếp nhận khá rộng rãi, chủ yếu qua tivi/ radio và phần lớn họ đánh giá nguyên nhân của biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người gây ra. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu để góp phần ổn định và phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp, cộng đồng, phát triển.

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3178
PDF (Vietnamese)