NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC XUẤT THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI BA GIỐNG NGOẠI PIETRAIN X (LANDRACE x YORKSHIRE) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) được nuôi bằng thức ăn công nghiệp trong trang trại ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) được nuôi thịt bằng các hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh Proconco có hàm lượng protein thô 18%, 16%, 14 % và mật đ̣ộ năng lượng trao đ̉ổi thứ tự là 3100, 3000 và 3000 Kcal/kg thức ăn tương ứng với 3 giai đoạn sinh trưởng của lợn 16 – 30 kg, 31 - 60 kg và 61 kg - xuất chuồng cho tăng trọng nhanh: 694,38 g/ngày, chi phí thức ăn để sản xuất ra 1 kg thịt lợn hơi thấp: 2,45 kg và tỷ lệ nạc/thân thịt xẻ cao, đạt 62,45%. Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy, lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) nuôi thịt bằng thức ăn công nghiệp trong trang trại ở Thừa Thiên Huế có sức sản xuất thịt tốt, tỷ lệ nạc cao, có thể phát triển ra sản xuất.

Từ khóa: Lợn lai, Pietrain x (Landrace x Yorkshire), sinh trưởng, chất lượng thịt xẻ.
https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3181