Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương

Abstract

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Hương và sử dụng chúng làm chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng nước mặt tại 07 điểm trên sông Hương thông qua hệ thống tính điểm BMWPViet và chỉ số sinh học ASPT. Quá trình nghiên cứu được thực hiện trên dòng chính của sông Hương, từ Cầu Tuần đến phía trong đập Thảo Long. Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng II/2011 đến tháng V/2011 đã xác định được 37 loài trong 25 họ ĐVKXS cỡ lớn, trong đó 8 loài thuộc 2 lớp của ngành Chân khớp (Arthropoda), 21 loài thuộc 2 lớp của ngành Thân mềm (Mollusca), 8 loài thuộc 3 lớp của ngành Giun đốt (Annelida). Nghiên cứu cho thấy nguồn nước sông Hương tại các điểm nghiên cứu ở đầu nguồn tương đối tốt, chất lượng nước có xu thế giảm từ trung lưu về hạ lưu. Nguồn nước ở cầu Tuần (M1), nhà máy nước Vạn Niên (M2) tương đối sạch (bẩn vừa α), có thể dùng để cấp nước cho sinh hoạt, cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giải trí. Vùng nước từ cầu chợ Dinh (M5) đến phía trong đập Thảo Long (M7) bị ô nhiễm hữu cơ vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép dùng cho chất lượng nước mặt (QCVN 08: 2008/BTNMT).

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3192