Dẫn liệu bước đầu về đặc điểm phân bố theo độ cao của các loài côn trùng ở nước tại vùng Hải Vân tỉnh Thừa Thiên Huế

Abstract

Bài báo này công bố kết quả bước đầu về đặc điểm phân bố thành phần loài côn trùng nước (Aquatic insect) ở vùng Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả bước đã xác định được 69 loài, 52 giống và 19 họ Côn trùng ở nước bao gồm: bộ Phù du (Ephemeroptera) 24 loài thuộc 19 giống, 5 họ; bộ Cánh úp (Plecoptera) 15 loài thuộc 12 giống, 4 họ; bộ Cánh lông (Trichoptera) 25 loài thuộc 17 giống, 7 họ; bộ Chuồn chuồn (Odonata) 5 loài thuộc 5 giống và 3 họ. Thành phần loài côn trùng ở nước phân bố theo độ cao tại vùng Hải Vân có sự phân bố không đồng đều. Tần số bắt gặp các loài và họ côn trùng ở vùng giữa nguồn chiếm ưu thế hơn so với đầu nguồn và cuối nguồn của hệ thống suối vùng Hải Vân. Số lượng các loài có xu thế giảm dần theo độ cao: ở khu vực đầu nguồn (độ cao 587m) chỉ xác định được 27 loài, trong khi đó ở khu vực cuối nguồn (độ cao 36m) xác định được 31 loài.

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3193