ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG VỀ DẠNG SỐNG VÀ YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA HỆ THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA

Abstract

Qua quá trình nghiên cứu tính đa dạng về dạng sống và yếu tố địa lý hệ thực vật Bến En, Thanh Hóa được cấu thành bởi bốn yếu tố chính, yếu tố nhiệt đới có tỷ lệ rất lớn 63,97%; tiếp đến là yếu tố đặc hữu với 31,56%; yếu tố ôn đới chiếm 3,07%; thấp nhất là yếu tố cây trồng 0,34%. Chúng tôi đưa ra phổ dạng sống của khu vực nghiên cứu: SB = 82,40 Ph + 6,70 Ch + 1,40 Hm + 7,54 Cr + 1,96 Th.

https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3201