NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM ẤU TRÙNG SÁN LÁ SONG CHỦ (METACERCARIA) TRÊN CÁ CHÉP VÀ CÁ TRẮM CỎ GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG ƯƠNG NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Kiểm tra metacercaria trên 500 mẫu cá chép và cá trắm cỏ ở giai đoạn cá giống, chúng tôi đã xác định được 3 loài metacercaria trên cá chép và cá trắm cỏ, đó là Centrocestus formosanus, Clonorchis sinensis và Haplorchis taichui. Tỷ lệ nhiễm metacercaria trên cá chép là 65,4% và cá trắm cỏ là 55,8%. Metacercaria của Centrocestus formosanus ký sinh trên mang cá, cường độ nhiễm trung bình của chúng trên cá chép và cá trắm cỏ lần lượt là 5,7 và 4,4 ấu trùng/mang cá. Metacercaria của Clonorchis sinensis và Haplorchis taichui ký sinh trong cơ cá. Tỷ lệ nhiễm Clonorchis sinensis trên cá chép là 27,5% và trên cá trắm cỏ là 24,6%. Tỷ lệ nhiễm Haplorchis taichui trên cá chép là 32,9% và trên cá trắm cỏ là 27,5%.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3209