HIỆU QUẢ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON SAU CAI SỮA KHI SỬ DỤNG KHẨU PHẦN ĂN CÓ BỔ SUNG VI KHUẨN LACTOBACILLUS FERMENTUM

Abstract

Hai bước thí nghiệm được thực hiện để kiểm định ảnh hưởng của Lactobacillus fermentum phân lập từ bia đối với lợn sau cai sữa khi bổ sung vào khẩu phần ăn. Trong bước 1, hai mươi sáu khuẩn lạc thuần đã được phân lập từ phế phụ phẩm của nhà máy bia HUDA, Huế. Trình tự 16S rDNA của các chủng này đã xác định rằng vi khuẩn lên men sinh acid lactic chiếm ưu thế. Cụ thể có bốn loài vi khuẩn lên men sinh acid lactic là Lactobacillus fermentum, Lactobacillus mucosae, Lactobacillus plantarum và Lactobacillus brevis, trong đó L. fermentum chiếm ưu thế. 

Trong bước 2, hiệu quả sinh trưởng của lợn con sau cai sữa khi sử dụng khẩu phần ăn có bổ sung vi khuẩn L. fermentum phân lập từ phế phụ phẩm nhà máy bia đã được nghiên cứu. 16 lợn con (10,67±0,60 kg) được chia ngẫu nhiên thành hai lô thí nghiệm (N=8), trong đó một lô có bổ sung vi khuẩn L. fermentum với liều 109 CFU/ngày (10 ml x 108 CFU/ml) còn lô kia không bổ sung vi khuẩn L. fermentum. Thí nghiệm được kéo dài 56 ngày. Kết quả cho thấy rằng sự bổ sung L. fermentum đã làm tăng khả năng ăn vào của lợn tại tuần thứ 5-6 của thí nghiệm và làm giảm tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng qua các giai đoạn thí nghiệm (P<0,05). Lactobacillus fermentum có khuynh hướng làm tăng trọng lượng và giảm tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3210