ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHỐI HỢP RÁC THẢI HỮU CƠ HỘ GIA ĐÌNH VỚI PHÂN LỢN VÀ PHÂN BÒ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIUN QUẾ (Perionyx excavatus) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Rác thải hữu cơ hộ gia đình là những chất thải hữu cơ có nguồn carbon và nitrogen quan trọng cho giun quế phát triển. Hai thí nghiệm mà chúng tôi tiến hành trong nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa rác thải hữu cơ hộ gia đình với hoặc phân lợn hoặc phân bò làm môi trường nuôi giun quế (Perionyx excavatus). Mỗi thí nghiệm có 4 nghiệm thức tương ứng với với các tỷ lệ rác và phân khác nhau; mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại và được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD). Kết quả cho thấy, sử dụng nguồn thức ăn là rác phối trộn với phân bò hoặc phân heo có ảnh hưởng khác nhau đến số lượng và sinh khối của giun quế. Đến thời gian 50 ngày nuôi, số lượng giun trưởng thành giảm đi so với số lượng ban đầu nhưng sinh khối và tăng trọng của giun lại tăng lên. Trong đó, sinh khối giun ở các nghiệm thức R1H1 (50% rác thải và 50% phân lợn) và R1B1 (50% rác thải và 50% phân bò) tăng nhiều hơn các nghiệm thức còn lại; còn số lượng giun trưởng thành ở nghiệm thức R100 (100% rác thải) giảm nhiều hơn các nghiệm thức khác.

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3988