THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DỰA VÀO NƯỚC TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Quế Sơn là một huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, có hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa. Hiện nay, trên địa bàn huyện, diện tích đất lúa dựa vào nước trời còn tương đối nhiều, góp phần tạo ra thu nhập cho người dân cũng như đảm bảo về vấn đề an ninh lương thực. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất của diện tích đất lúa dựa vào nước trời tại đây chưa cao. Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng sử dụng diện tích đất lúa canh tácdựa vào nước trời tại huyện Quế Sơn, từ đó đưa ra được những giải pháp hợp lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích đất lúa dựa vào nước trời của huyện Quế Sơn mặc dù đã giảm 124,10 ha nhưng hiện tại vẫn còn 901,90 ha, năng suất bình quân đạt 45,4tạ/ha, thấp hơn so với các diện tích chủ động tưới tiêu từ 9 đến 11 tạ/ha, tuỳ thuộc vào từng xã. Người dân chủ yếu chỉ canh tác trong một vụ Đông – Xuân và bỏ hoang đất trong vụ Hè – Thu. Hiệu quả sử dụng đất lúa dựa vào nước trời nhìn chung chưa cao về tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường dẫn đến thu nhập và đời sống của người dân còn tương đối thấp.

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3993