ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO BA LOẠI RỪNG TẠI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tình hình biến động đất lâm nghiệp qua các năm theo ba loại rừng ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Minh Hóa là một huyện vùng núi cao nằm phía tây tỉnh Quảng Bình với diện tích đất lâm nghiệp là chủ yếu và gồm 3 loại rừng: rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Trong giai đoạn 2007 - 2014, đất rừng sản xuất có biến động tăng nhiều nhất với 16.544,05 ha, tiếp đến là đất rừng phòng hộ tăng 2.693,49 ha và tăng ít nhất là đất rừng đặc dụng với 209 ha. Tuy nhiên, đất rừng phòng hộ lại có sự giảm diện tích nhiều nhất với 2.370,02 ha, tiếp đến đất rừng đặc dụng giảm 499,99 ha, trong khi đất rừng sản xuất chỉ giảm 33,68 ha trong 7 năm. Nhìn chung, nguyên nhân biến động tăng chủ yếu chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất nông nghiệp, còn biến động giảm chủ yếu do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá tình hình biến động, nghiên cứu này cũng đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3994