ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUẢN LÝ RỪNG SAU GIAO CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Thừa Thiên Huế là tỉnh đi đầu trong hoạt động thử nghiệm giao đất giao rừng tự nhiên cho người dân địa phương quản lý từ những năm 2000. Nghiên cứu này đánh giá hiện trạng hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cũng như những khó khăn vướng mắc trong tiến trình này. Nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp ở các cơ quan quản lý lâm nghiệp, tiến hành hoạt động khảo sát thực địa, phỏng vấn các bên liên quan và tổ chức diễn đàn Giao đất giao rừng để thảo luận, tổng hợp và kiểm chứng thông tin. Kết quả cho thấy đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã giao được 31.626,8 ha rừng tự nhiên, cấp giấy CNQSDĐ đạt 49,67%. Hiệu quả sau giao rừng tăng đáng kể về cả kết quả quản lý bảo vệ cũng như nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều khó khăn vướng mắc làm cản trở tiến trình giao đất giao rừng và hưởng lợi của người dân địa phương như: giao rừng chưa gắn với cấp giấy CNQSDĐ, kinh phí cho hoạt động GĐGR còn thấp, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng chưa rõ ràng, các sai khác trong cơ sở dữ liệu và chất lượng rừng giao thấp. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách, về tư cách pháp lý của cộng đồng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng cũng như những kiến nghị cụ thể với các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý lâm nghiệp của tỉnh. 

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3995