THỰC TRẠNG CANH TÁC VÀ QUẢN LÝ CỎ DẠI HỒ TIÊU Ở QUẢNG TRỊ

Abstract

Cây hồ tiêu là cây trồng có giá trị ở nước ta. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu đang phải đối mặt với nhiều thiệt hại, trong đó cỏ dại là vấn đề ít được chú tậm nghiên cứu trong thời gian qua. Nghiên cứu về thực trạng canh tác hồ tiêu và quản lý cỏ dại ở Quảng Trị cho thấy chủ hộ sản xuất có trình độ học vấn khá; quy mô sản xuất nhỏ, chủ yếu vườn hộ gia đình. Công tác phòng trừ cỏ chủ yếu sử dụng biện pháp trừ cỏ bằng thủ công với 2 lần/vụ, hầu hết nông hộ nhận thức được ảnh hưởng cỏ dại đến sản xuất hồ tiêu, nhưng chưa nắm vững kỹ thuật và hiệu quả trừ cỏ dại bằng biện pháp hoá học. Thành phần cỏ dại trên vườn tiêu rất phong phú bao gồm 24 loài cỏ gây hại thuộc 16 họ, các loài phổ biến nhất là cỏ cứt heo, ruột gà lớn, cỏ gấu, cỏ đồng tiên, song nha lông.
https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.4003