HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG NÚI HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ NGHĨA DŨNG

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện xã miền núi Nghĩa Dũng của huyện Tân Kỳ có vị trí địa lý địa hình chủ yếu đồi núi điều kiện giao thông, kinh tế - xã hội nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn kém, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Tiềm năng đất đai và các đặc tính đất đai phù hợp cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp trên các loại đất phù sa, đất nâu vàng, đất ferralit với các loại hình sử dụng đất lúa, ngô, lạc, mía, sắn. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp khu vực miền núi được nghiên cứu theo các loại đất, điều kiện địa hình, theo các nhóm hộ sử dụng đất, theo đối tượng sử dụng đất và theo hệ thống sử dụng đất. Mức độ đầu tư tính theo ha/vụ cao nhất lại cây mía, thâp nhất là loại hình sử dụng đất trồng sắn và trồng ngô. Loại hình sử dụng đất trồng mía mang lại lợi nhuận cao nhất về tổng giá trị sản xuất,  giá trị tăng thêm và thấp nhất là loại hình sử dụng đất trồng ngô. Hiệu quả kinh tế mang lại cao nhất trong một năm là kiểu sử dụng đất trồng lúa-ngô-lúa có tổng giá trị sản xuất là 83.998.055 đồng/ha/năm và giá trị tăng thêm là 52.383.421 đồng/ha/năm và thấp nhất là kiểu sử dụng đất lúa-lúa có tổng giá trị sản xuất là 61.666.130 đồng/ha/năm, giá trị tăng thêm đạt 26.744.661 đồng/ha/năm.

Từ khóa: đất sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế, loại hình sử dụng đất, miền núi.


https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.4004