ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá thực trạng đô thị hóa (ĐTH) ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2005–2015 nhằm hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách quản lý đất đai trên cơ sở phân tích các chỉ số ĐTH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và biến động diện tích các mục đích sử dụng đất ở vùng nghiên cứu. Kết quả cho thấy tỷ lệ ĐTH trung bình giai đoạn 2005–2010 thấp hơn so với trung bình chung cả nước 7,11% và vùng Đông Nam Bộ đến 34,61%; giai đoạn 2011–2015 cao hơn tỷ lệ ĐTH trung bình của vùng Đông Nam Bộ 31,69 % và cao hơn nhiều so với trung bình cả nước (lên đến 61,79 %). Tốc độ ĐTH giai đoạn 2005–2010 có chiều hướng giảm dần từ năm 2006 đến 2010; từ năm 2011 đến 2015, tốc độ ĐTH có chiều hướng biến động không nhất quán, lúc tăng lúc giảm, trong đó, năm 2011 tốc độ ĐTH tăng đột biến do có 7/8 xã được chuyển thành phường. Trong giai đoạn 2005–2015, diện tích các mục đích sử dụng đất biến động theo hướng giảm diện tích của các loại đất thuộc nhóm nông nghiệp, tăng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp và chưa sử dụng.

Từ khóa: biến động, chỉ số đô thị hóa, , cơ cấu sử dụng đất, thị xã Thuận An

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3A.4350
PDF

References

  1. Bộ xây dựng (2009), Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ về việc phân loại đô thị, Hà Nội.
  2. Chính phủ (2009), Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về phân loại đô thị, Hà Nội.
  3. Cục thống kê tỉnh Bình Dương, Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2015 và 2010, Bình Dương.
  4. Ngô Thúy Quỳnh (2016), Một số ý kiến về phân tích đô thị hóa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2 (80), 89–99.
  5. Ngân hàng thế giới (2011), Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam, báo cáo hỗ trợ kỹ thuật, Hà Nội.
  6. UBND thị xã Thuận An, Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và 2005, Bình Dương.
  7. Hoàng Bá Thịnh, Đoàn Thanh Huyền (2015), Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5 (90), 55–61.
  8. Nguyễn Trí, Phạm Thị Xuân Thọ (2015), Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2001–2011, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4 (69), 138.