ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS CÓ SỰ THAM GIA ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUỒN NƯỚC TƯỚI CHO ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Abstract

Tóm tắt: Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nhu cầu nước tưới ngày càng tăng. Việc cung cấp các thông tin về phân bố không gian của hệ thống tưới tiêu cho hoạt động canh tác lúa là hết sức cần thiết cho công tác quản lý tài nguyên nước và lập kế hoạch sử dụng đất. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng bản đồ phân vùng nguồn nước tưới cho đất trồng lúa bằng cách ứng dụng kết hợp viễn thám với GIS có sự tham gia cho huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phương pháp phân loại theo định hướng đối tượng được sử dụng để giải đoán ảnh Sentinel 2A và phương pháp khảo sát thực địa để xây dựng bản đồ lớp thực phủ và bản đồ hệ thống nguồn nước mặt năm 2018 với độ chính xác cao. Thông qua việc sử dụng kết hợp với phương pháp thu thập số liệu và phương pháp GIS có sự tham gia của các bên liên quan, đề tài đã xây dựng được bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa của 11 xã thuộc huyện Hòa Vang. Đây sẽ là cơ sở hỗ trợ cho các ban ngành trong việc ra quyết định liên quan đến quản lý nguồn nước và lập kế hoạch sử dụng đất trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu.

Từ khóa: GIS có sự tham gia, đất trồng lúa, phân vùng nguồn nước tưới, phân bố không gian, viễn thám

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3C.5270
PDF (Vietnamese)

References

  1. Akjol Djenaliev and O. Hellwich (2014), Extraction of built-up areas from Landsat imagery using the object-oriented classification method, 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary,156–161.
  2. Huỳnh Văn Chương, Dương Quốc Nõn, Phạm Hữu Tỵ, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh và Nguyễn Bích Ngọc (2017), Cơ chế chia sẻ nguồn nước cấp địa phương: Giải pháp ứng phó với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Quảng Nam. Sách chuyên khảo. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Vol. ISBN: 978-604-60-2535-1.
  3. Cohen J. (1960), A coefficient of agrrement for norminal scales, Educ. Psychol, Measurement, 20 (1), 37–46.
  4. Cục quản lý tài nguyên nước Việt Nam (2015), Những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước.
  5. Gupta, A. (2015), A Geoinformatic approach to study urban agglomeration of Bhubaneswar city (Odisha), 16th Esri India User Conference 2015, India, 1–7.
  6. Kanta Tamta, H. S. Bhadauria, A. S. Bhadauria (2015), Object-Oriented Approach of Information Extraction from High Resolution Satellite Imagery, IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 17(3), 47–52.
  7. Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Chương (2018), Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa tại huyện hòa vang, thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 127 (3A), 5–17.
  8. Trinh Thi Hoai Thu (2013), Rule set of object-oriented classification using Landsat imagery in Dong Anh, Hanoi, Vietnam, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 31(6–2), 521–527.
  9. UBND huyện Hòa Vang, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2016 của phòng TNMT Hòa Vang.