HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1997 – 2017

Abstract

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Dương luôn có tốc độ phát triển kinh tế cao, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, tỷ lệ dân nhập cư lớn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến động về quy mô, cơ cấu và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời gian vừa qua. Bài báo sử dụng phương pháp viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất của tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017. Kết quả xây dựng bản đồ biến động cho thấy có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất khá lớn giữa các loại đất ở tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 1997 – 2017. Dựa trên cơ sở bản đồ biến động sử dụng đất, nhóm nghiên cứu phân tích hiện trạng và nguyên nhân dẫn tới biến động sử dụng đất
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3C.5311
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, ban hành kèm theo quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT, ngày 17/12/2007, Hà Nội.
  2. Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, Niên giám thống kê năm 2000, 2005, 2010, 2017, Bình Dương.
  3. Nguyễn Thị Thu Hiền (2015), Nghiên cứu biến động và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, luận án tiến sĩ, học viện Nông nghiệp Việt Nam.
  4. UBND tỉnh Bình Dương (2010), Quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Bình Dương.
  5. UBND tỉnh Bình Dương (2014), Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ đầu (2011-2015), Bình Dương.
  6. https://www.gso.gov.vn
  7. https://glovis.usgs.gov