ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOÀI CÂY BẢN ĐỊA THEO CÁC DẠNG LẬP ĐỊA KHÁC NHAU: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỚI 3 LOÀI CÂY LIM XANH, TRÁM TRẮNG VÀ HUỶNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Keywords

Cây bản địa
lập địa
phục hồi rừng
trồng rừng
Lim xanh
Trám Trắng
Huỷnh Cây bản địa
Lim xanh
Trám Trắng
Huỷnh

Abstract

Bài báo trình bày kết quả đánh giá sự phù hợp, sinh trưởng và phát triển của các loài cây trồng bản địa trên các dạng lập địa khác nhau tại tỉnh Quảng Bình. Kết quả phân tích tại các ô theo dõi đo đếm và bố trí thí nghiệm trên các loài Lim xanh (Erythrophleum fordi Oliv), Trám trắng (Canarium album Raeusch), Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) từ năm 1 đến năm 6 cho thấy tỷ lệ sống của các loài đạt khá cao, trên 82%; Lượng tăng trưởng bình quân tới tuổi 6 về đường kính của các loài cây dao động từ 1,46-1,95cm/năm; Biện pháp xử lý thự bì có ảnh hưởng rõ rệt tới sinh trưởng chiều cao và đường kính ngang ngực của các loài. Công thức xử lý thực bì phù hợp là xử lý thực bì theo băng. Các dạng lập địa khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và các chỉ tiêu sinh trưởng của các loài. Cây Lim xanh và cây Trám trắng thích hợp hơn với dạng lập địa B.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5644

References

 1. Bộ Nông nghiệp & PTNT (2019), Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018.
 2. Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (2016), Báo cáo kết quả điều tra lập địa, trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 2010–2016, hợp phần KfW, 120.
 3. Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế và Vũ Tấn Phương (2005), Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 116.
 4. Hoàng Văn Thắng (2007), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng hỗn loài cây lá rộng bản địa cung cấp gỗ lớn ở Ngọc Lặc - Thanh Hóa và Cầu Hai - Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Hà Tây.
 5. Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2005), Khai thác và sử dụng SPSS để xử lý số liệu nghiên cứu trong lâm nghiệp, Nxb. Nông nghiệp Hà Nội, 203.
 6. Nguyễn Hữu Vĩnh, Ngô Quang Đê, Phạm Xuân Quảng (1986), Trồng rừng, Giáo trình Đại học Lâm nghiệp, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
 7. Nguyễn Văn Khánh (1996), Nghiên cứu phân vùng lập địa lâm nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường đại học Lâm nghiệp, Hà Nội.
 8. Nguyễn Xuân Quát (1996), Vấn đề trồng cây bản địa, Thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11–12.
 9. Phạm Xuân Hoàn, Bùi Thế Đồi, Phạm Văn Điển (2011), Kỹ thuật lâm sinh nâng cao, Giáo trình đại học lâm nghiệp, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 152tr.
 10. Trần Quốc Hoàn (2014), Nghiên cứu phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước, Luận án tiến sỹ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội.
 11. Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (2002), Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam, Nxb. Nông Nghiệp.
 12. Võ Đại Hải (1996), Góp phần tìm chọn cây bản địa chất lượng cao dùng để trồng rừng ở Việt Nam, Thông tin khoa học lâm nghiệp, 7–10.
 13. Forestry Department Peninsular Malaysia, Perak State Forestry Department, Japan International Cooperation Agency (1999), Silviculture Manual for Multi-Storied Forest Management.